Studentské knihy

Celkem je v Callanově metodě ustanovených 12 úrovní, resp. stupňů, které se nazývají „Stage“, přičemž jsou rozdělené do sedmi knih a to následovně:

 • Úroveň 1 (Stage 1): základní slovní zásoba 250 slov, složení vět v jednoduchém přítomném a průběhovém čase, časování slovesa „to be“, základní větné konstrukce a slovní spojení.
 • Úroveň 2 (Stage 2): rozšířená slovní zásoba do 500 slov, základní používání gramatických jevů, slovní spojení „any“ a „some“ a z toho vycházející konstrukce „anybody“, „somebody“, tvorba základních otázek.
 • Úroveň 3 (Stage 3): aktivní slovní zásoba do 750 slov, minulý čas, používání pravidelných a nepravidelných sloves, tvorba základních přídavných jmen a jejich stupňování
 • Úroveň 4 (Stage 4): aktivní slovní zásoba do 1000 slov. Průřez časy (minulý, přítomný, předpřítomný a budoucí) , první a druhý podmiňovací způsob, práce s modálními slovesy „can“ a „must“.
 • Úroveň 5 (Stage 5): aktivní slovní zásoba do 1200 slov. Formy minulého času. Činný a trpný rod v angličtině, používání a práce s výrazy „since“ a „for“, používání zvratných zájmen.
 • Úroveň 6 (Stage 6): aktivní slovní zásoba do 1500 slovíček, používání a aplikace pomocného slovesa „do“, předpřítomný průběhový, předminulý průběhový a předbudoucí průběhový čas a jeho použití. Po této úrovni je možné již absolvovat zkoušku Preliminary English Test (PET certifikát).
 • Úroveň 7 (Stage 7): aktivní slovní zásoba na úrovni 1700 slov, slovesa be, have, do, can, may, must, will, shall, dare, need, ought, used to a jejich použití v praxi. „-ing“ forma a její používání, přiřazovací a podřazovací souvětí.
 • Úroveň 8 (Stage 8): aktivní slovní zásoba na úrovni 2000 slov, plurál podstatných jmen, třetí osoba jednotného čísla sloves a její specifika, rody a jejich používání, aplikace určitého a neurčitého členu.
 • Úroveň 9 (Stage 9): aktivní slovní zásoba na úrovni 2500 slov, stupňování přídavných jmen, příslovek a částic, vyjádření budoucnosti, frázová slovesa v angličtině
 • Úroveň 10 (Stage 10): aktivní slovní zásoba na úrovni 3000 slov, vyjádření vah a měr v různých zemích, ustálená slovní spojení a jejich použití.
 • Úroveň 11 (Stage 11): aktivní slovní zásoba na úrovni 4300 slov, začátek přípravy na závěrečnou zkoušku (FCE Certifikát), psaní esejí, frázová slovesa, samostatná tvorba vět.
 • Úroveň 12 (Stage 12): Poslední úroveň zaměřená na přípravu na závěrečnou zkoušku (FCE Certifikát).